Privacy Policy

BSC

Impressum

Copyright – Alle rechten voorbehouden

Verantwoordelijke uitgever:

Belgian Senior Consultants VZW
Zaterdagplein 6
B-1000 Brussel
E-mail: mark.balcaen@telenet.be

Onze zetels:

BSC Brussel VZW
Ondernemingsnummer: 0860.649.128
Maatschappelijke zetel: Calabriëlaan 54 B 2, 1200 Brussel
E-mail : bsc.bruxelles@belgianseniorconsultants.be

BSC Wallonie VZW
Ondernemingsnummer: 0860.356.643
Maatschappelijke zetel: Chemin du Meunier 38, 1330 Rixensart
E-mail : bsc.wallonie@belgianseniorconsultants.be

BSC Vlaanderen VZW
Ondernemingsnummer: 0860.634.775
Maatschappelijke zetel: Langeveld 118, 3220 Holsbeek
E-mail : bsc.vlaanderen@belgianseniorconsultants.be

 

Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en videos alsook de indeling ervan op deze website vallen onder de bescherming van de auteursrechten en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd worden, noch verdeeld, noch veranderd, noch aan derden overhandigd worden. In deze website worden bovendien afbeeldingen gebruikt, waarvan het copyright aan derden toebehoort.

Deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen de verantwoordelijke uitgever en de producenten ervan geen garanties bieden voor de nauwkeurigheid en/of foutloze inhoud ervan. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die direkt of indirekt door het gebruik van deze website zou ontstaan.

Het geestelijk eigendom dat in deze website is opgenomen, is beschermd. Door het online plaatsen van deze website geven de producenten geen toestemming om dit eigendom door derden te laten gebruiken. De producenten kunnen niet verantwoordelijk gemaakt worden voor de inhoud (tekst, afbeeldingen, links) inclusief gebruiksrechten) die door de klant en zijn redacteurs ingevoerd worden.

BSC

Privacy policy

 

We nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Let wel dat veiligheidslekken inherent kunnen zijn aan gegevensoverdracht via het internet. Een globale bescherming tegen toegang door vreemden is onmogelijk.

Toegangsgegevens

Als u onze website bezoekt, worden er gegevens over uw toegang tot de site verzameld en opgeslagen als “server-logfiles”. Het gaat onder meer om de volgende gegevens:

– bezochte pagina’s of hoofdstukken
– datum en uur op het moment van toegang
– bezoekduur
– bron/verwijzing, waarlangs u op de site terechtkwam
– gebruikte browser
– gebruikt besturingssysteem
– gebruikt IP-adres
– gebruikte zoekbegrippen

De verzamelde gegevens dienen louter voor statistische evaluaties en om de website te verbeteren. Voor de inhoud en de gegevensbescherming van de sites waarnaar we linken, zijn we niet aansprakelijk.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw toestel worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot die bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van deze website. In de gangbare browsers kunt u bij de opties instellen dat u geen cookies toelaat.

Behandeling van contactgegevens

Als u contact met ons opneemt via de aangeboden kanalen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanvraag, worden uw gegevens opgeslagen zodat we die gegevens kunnen aanspreken om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden door te geven. Wordt verstaan onder “persoonsgegevens”: alle gegevens die daartoe strekken u te identificeren en die tot u kunnen worden teruggebracht – zoals uw naam, uw e-mailadres of uw telefoonnummer.

Rechten van de gebruiker: informatie, rectificatie en gegevenswissing

Als gebruiker kunt u gratis opvragen welke persoonsgegevens er over u werden opgeslagen. Voor zover uw wens niet indruist tegen een wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens, hebt u het recht om verkeerde gegevens te laten verbeteren en om uw persoonsgegevens te laten wissen

BSC

RGPD – Toepassingsregels

1. Verantwoordelijk voor verwerking:
BSC, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, die als vertegenwoordiger de Regionale Penningmeester (TR) aanwijst.

2. Doel van de verwerking:
2.1 Voor de leden: zorg voor de informatie van de leden over de werking van de vereniging en op de gebieden die worden bestreken door de tussenkomsten van BSC, een effectief beheer van de toewijzing van de leden aan missies, het beheer van de door de leden gemaakte kosten en tijd voor hun werk binnen BSC, inclusief hun eventuele facturatie aan klanten, inning van bijdragen, beheer van verzekeringsdekking voor leden (door bepaalde gegevens aan de verzekeringsmaatschappij mee te delen).
2.2. Voor klanten: zorg dragen voor de uitvoering van het afgesloten contract, gematerialiseerd door de DI.

3. Bewaartermijn documenten:
3.1 Documenten met betrekking tot leden: gegevens worden gearchiveerd bij ontslag, uitsluiting of overlijden van het lid.
3.2 Klantdocumenten: gegevens worden gearchiveerd bij volledige voltooiing van de opdracht en betaling van diensten (in geval van faillissement, betaling van diensten door de vereffenaar of melding door de vereffenaar dat er niets te recupereren is).

4. Transparantie van informatie en communicatie (art 12 van de AVG):
BSC verbindt zich ertoe om te reageren op elk verzoek om informatie dat wordt gedaan onder de bepalingen van de AVG en in overeenstemming met de bepalingen van deze verordening. Verzoeken dienen te worden gericht aan de vertegenwoordiger (de TR).

5. Recht op inzage en rectificatie, meldingsplicht:
leden, die rechtstreeks toegang hebben tot hun gegevens, kunnen rectificatie vragen aan de TR en de wijzigingen controleren. Klanten die natuurlijke personen zijn, kunnen dit verzoek sturen naar hun gebruikelijke contactpersoon, die het doorstuurt naar de TR.

6. Recht op wissen en intrekken van toestemming:
het is niet mogelijk om records te verwijderen zonder de integriteit van de databases in gevaar te brengen. Het wissen zal dus bestaan ​​uit het wissen van alle persoonsgegevens en het zo nodig anonimiseren van de naam. Als een lid verzoekt om dit recht uit te oefenen, wordt hij of zij geacht ontslag te hebben genomen (indien niet reeds), waardoor het onmogelijk wordt om de normale taken van het beheren van leden en missies uit te voeren. Hetzelfde geldt voor het intrekken van de toestemming.

7. Relaties met de toezichthoudende autoriteit en personen, in het bijzonder in het geval van een datalek (art 31, 33 en 34 van de AVG):
Indien een van de situaties beschreven in deze artikelen zich voordoet, zal BSC alle nodige maatregelen nemen om aan de beschreven verplichtingen te voldoen.

8. Gegevensontvangers:
8.1 Ledengegevens: zijn alleen bedoeld voor leden en de verzekeringsmaatschappij.
8.2 Klantgegevens: zijn alleen bedoeld voor leden, die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

9. Klachtrecht:
moet worden uitgeoefend met de door de wet bepaalde bevoegdheid.