ONS TEAM.
UW OPLOSSING.

Waarom samenwerken met BSC?

Als opdrachtgever wilt u weten welke waarden en uitgangspunten aan de grondslag liggen van onze werking. Deze waarden werden in het verleden getest, bleven steeds overeind en vormen vandaag het kader waarbinnen de opdrachten worden uitgevoerd.

Wij hebben een rol in de maatschappij

Onze opdrachtgevers hebben door de aard van hun bedrijf of organisatie of door onvoorziene evenementen niet altijd de middelen om gebruik te maken van het commerciële consultancy-circuit. Op dat moment kan BSC hulp bieden en zijn kennis en ervaring inzetten om de situatie terug onder controle te krijgen.

Wij ondersteunen de tewerkstelling

BSC heeft de ambitie om door zijn tussenkomsten enerzijds het risico op banenverlies te beperken of starters te ondersteunen en anderzijds om de resultaten van bedrijven, organisaties en zelfstandigen veilig te stellen of te verbeteren. Het is evident dat onze tussenkomsten steeds verlopen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en onder zijn controle.

Wij komen niet tussen in de uitvoering.

Onze deontologische code laat niet toe dat wij de gegeven adviezen op het terrein gaan uitvoeren. Op vraag van de opdrachtgever staan we hem/haar  wèl bij tijdens de implementatie ervan of bij het uitwerken van een operationeel plan gebouwd op onze adviezen.

Wij garanderen een perfecte vertrouwelijkheid.
Wij behandelen de informatie en cijferdata, door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, met de grootste zorg en discretie zowel tijdens de opdracht als erna.

Onze adviezen worden verstrekt in volledige onafhankelijkheid.

Onze consultants handelen in volledige onafhankelijkheid. Hun adviezen worden nooit beïnvloed door enige druk van buitenuit.  Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van onze opdrachtgevers en drukken geen waarde-oordeel uit over de problematiek waarmee we worden geconfronteerd.

Wij werken met onze opdrachtgevers samen in volle vertrouwen

Wij werken met onze opdrachtgevers samen op basis van wederzijds vertrouwen en transparantie. Wij accepteren dat onze opdrachtgevers een verschillende visie kunnen hebben op de problematiek of op de door BSC aangereikte oplossingen maar streven steeds naar een onderbouwd en gemotiveerd advies.

Een beetje geschiedenis

Bezorgd om de vele start-ups die na korte tijd in moeilijkheden kwamen en bezorgd om de bedrijven die geconfronteerd werden met herstructureringen en sluiting-dreiging, namen een aantal oud-bedrijfsleiders en kaderleden het initiatief om hun opgedane kennis en ervaring ter beschikking te stellen van deze doelgroepen. Reeds vanaf 1983 werden een aantal opdrachten gerealiseerd.

In het begin werd er op een informele wijze ondersteuning geboden maar de groep vrijwilligers groeide snel aan tot 40 mensen en de nood aan stroomlijning en organisatie drong zich op. In 1985 kreeg dit initiatief dan vorm in de oprichting van “Belgian Senior Consultants VZW”.

Sedert 2003 is Belgian Senior Consultants VZW georganiseerd in drie regionale vzw’s waarvan BSC Vlaanderen VZW er één is. Er is echter een nauwe samenwerking blijven bestaan tussen de drie Regio’s. Bovengenoemde drie VZW’s worden overkoepeld door Belgian Senior Consultants VZW die instaat voor de coördinatie van de drie regionale organisaties. Belgian Senior Consultants VZW heeft haar hoofdzetel in Brussel op het Zaterdagplein, 6.

Door haar contacten met diverse internationale instellingen en door haar eigen netwerk voert BSC International VZW eveneens opdrachten uit in Europa en overzee. Vandaag telt BSC 140 consultants verspreid over gans België. Deze consultants hebben gewerkt in de meest diverse sectoren en vormen een cluster van kennis en ervaring.

BSC

Vraag onze hulp

Op momenten waarop u twijfelt of u de juiste beslissing gaat nemen of reeds genomen hebt wilt u graag met iemand overleggen die met kennis en ervaring en met enige afstand de gestelde problematiek analyseert en snel een advies formuleert.

De meest directe weg voor u is om per telefoon met ons contact op te nemen. Hieronder vindt u de contactgegevens:

Belgian Senior Consultants Vlaanderen VZW
Sociale zetel: Langeveld 118, 3220 Holsbeek
Contact-persoon: Beni Roos
Telefoon: 0484 760 610 of 016 256 215
E-mail: bsc.vlaanderen@belgianseniorconsultants.be

Belgian Senior Consultants Brussel VZW
Sociale zetel: Avenue de Calabre 54 B 2, 1200 Brussel
Telefoon: 02 219 5008
E-mail: bsc.bruxelles@belgianseniorconsultants.be

Belgian Senior Consultants Wallonië
Sociale zetel: Chemin du Meunier, 38, 1330 Rixensart
Telefoon: 0491 987 464
E-mail: bsc.wallonie@belgianseniorconsultants.be

Indien u verkiest het contact te leggen via het document “Aanvraag voor tussenkomst” dan kan dit ook.

Van zodra het contact is gelegd wordt een afspraak gemaakt met één van onze consultants die met u zal bespreken wat uw verwachtingen zijn en het te bereiken resultaat. Er zal bij deze gelegenheid ook worden ingeschat of BSC over de nodige competenties beschikt om het project in goede banen  te leiden. Nuttig om weten is dat de consultant die de opdracht heeft opgenomen steeds beroep kan doen op collega-experten binnen onze organisatie.

Lid worden

U bent geïnteresseerd in de werking van Belgian Senior Consultants en overweegt om uw medewerking eraan te verlenen? U wil zich actief inzetten om kleine bedrijven, start-ups, profit- en non profit- organisaties, openbare besturen en zelfstandigen te begeleiden en te ondersteunen bij de keuzes die ze op een bepaald moment moeten maken?

U bent bereid opdrachten op te nemen en deze tot hun voorziene einddatum of tot het resultaat is bereikt op te volgen? U werkt graag in team maar kunt ook alleen een opdracht aan?

In dat geval willen we u graag bij een koffie of een biertje ontmoeten om u alle verdere informatie over onze werking te verstrekken. Bij deze gelegenheid zal de antenne-verantwoordelijke van uw streek eveneens aanwezig zijn. Vul gewoon het formulier in onder “Lid worden“.

Contact

Belgian Senior Consultants Wallonie VZW
bsc.wallonie@belgianseniorconsultants.be
Maatschappelijke zetel
rue Pré Delcourt, 31
1325 Chaumont-Gistoux
Telefoon
+32 (0)491 98 74 64
Belgian Senior Consultants Brussel VZW
bsc.bruxelles@belgianseniorconsultants.be
Maatschappelijke zetel
Calabriëlaan 54 B 2
1200 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 219 50 08
Belgian Senior Consultants Vlaanderen VZW
bsc.vlaanderen@belgianseniorconsulltants.be
Maatschappelijke zetel
Langeveld 118
3220 Holsbeek
Telefoon
+32 (0)484 76 06 10